Voice Massage -hieronta

Koulu

Varaa aikasi tästä!

Purenta-alueen hoito


Osteopatia


Tmi Marjo Sirén


Tmi Marjo Sirénin rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Tmi Marjo Sirénin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Muokattu viimeksi 25.7.2018.


Rekisterinpitäjä


Tmi Marjo Sirén

Lönnrotinkatu 25 A 10

00180 Helsinki

p. 050 569 6398


Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö


Marjo Sirén

Lönnrotinkatu 25 A 10

00180 Helsinki

p. 050 569 6398, marjo@marjosiren.fi


Rekisterin nimi ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Tmi Marjo Sirénillä yksi rekisteri:


Tmi Marjo Sirénin asiakasrekisteri

Asiakasrekisterissä ylläpidetään toiminimen asiakkaiden asiakastietoja. Rekisterin tietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseksi (asiakkaan hoidon ja tutkimusten suunnittelu ja toteutus) sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastoinniksi ja suunnitteluksi. Asiakasrekisteri toteutuu paperilla.

Toiminimen käytössä on sähköinen ajanvarausjärjestelmä Vello, jonka on toteuttanut BONDI. Tähän järjestelmään kirjautuvat asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä ajanvaraukseen liittyvät tiedot. Ohjelma toimii GDPR-asetuksen mukaisesti.

Alkuhaastattelussa esitietolomakkeeseen kirjatut tiedot sekä mahdolliset kopiot asiakkaan mukanaan tuomista, edeltävää hoitoa koskevista potilasasiakirjoista säilytetään paperisena versiona.

Tietojen käsittely perustuu henkilötietolain ensimmäisen ja toisen luvun säännöksiin (1, 4, 5 ja 8§).

Oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (esitietolomake).

Terveydenhuollon laillistettuna ammattihenkilönä olen velvollinen kirjaamaan potilastiedot asiakasrekisteriin ja myöhemmin myös Kanta-järjestelmään.

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot:

Etu- ja sukunimet, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, ammatti ja työnkuva, alaikäisen huoltaja.

Yhteystiedot:

Postiosoite, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Terveydentilatiedot:

Asiakkaan subjektiiviinen oirekuva, harrastukset, terveydentila ja sairaushistoria (lääkärin diagnosoimat sairaudet, mahdollinen lääkitys, laboratoriset kokeet, kuvantamismenetelmät), traumahistoria, asiakkaan odotukset ja lupa annettujen tietojen rekisteröimiseen.

Osteopaattiseen tutkimiseen ja hoitoon liittyvät tiedot:

Osteopaatin vastaanotolla tapahtuvan haastattelun, tutkimisen ja hoidon pohjalta saadut tiedot.

Muuta:

Mahdolliset hoitoa koskevat laskutustiedot sekä ajanvaraustiedot.


Säännönmukaiset tietolähteet.


Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötiedot saadaan ainoastaan Tmi Marjo Sirénin esitietolomakkeen pohjalta asiakkaiden omalla suostumuksella. Tietoja voidaan saada myös julkisen tai yksityisen terveydenhuollon kautta, jos asiakas antaa luvan.

Asiakas:

Hänen itse ilmoittamansa tiedot.

Hoitohenkilökunta:

Haastattelun, tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

Muualta hankitut tiedot ja peruste tiedonsaannille:

Esim. sairaalan hoitoilmoitus potilaan luvalla.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle


Tmi Marjo Sirén voi luovuttaa asiakastietoja vain kyseiset tiedot omaavalle henkilölle hänen näin halutessaan tai voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esim. viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Kaikki potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja toiminimellä on salassapitovelvollisuus.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §, muut (653/2000)):

Potilaan suostumuksella; jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa luovuttaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella.

Erityislain nojalla (tietojen luovuttamisesta säädetty muussa laissa) toimintayksikön / STM:n luvalla tieteellistä tutkimusta varten (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 28 §).

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.


Rekisterin suojauksen periaatteet


Asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi, eikä niitä saa luovuttaa sivullisille. Asiakastietoja saa käyttää ainoastaan asiakkaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin (laki potilaan asemasta ja oikeuksista ( 785 / 992 ) 13 §).

Manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa.

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu toiminimen ulkopuolelta tulevilta yhteydenotoilta palomuureilla. Ainoastaan Tmi Marjo Sirénillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Jos rekisterillä olisi muita käyttäjiä, kukin käyttäjä saisi ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetty/nimetyt käyttäjä/käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Toiminimi vastaa omasta tietosuojakoulutuksestaan.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista


Henkilötietolain 26§ mukaan Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, Asiakkaan allekirjoittamalla pyynnöllä, joka Asiakkaan tulee toimittaa Tmi Marjo Sirénille.

Tarkastusoikeus on ainoastaan asiakkaalla itsellään, asiakkaan holhoojalla tai edunvalvojalla ja se on maksuton kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Asiakkaalla on oikeus nähdä itseään koskevat tiedot ja halutessaan saada ne kirjallisena. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Ellei tarkastusoikeutta ole toteutettu kuukauden kuluessa katsotaan tarkastuspyyntö evätyksi.

Henkilötietolain 29§ mukaan Asiakkaalla on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista kirjallisella ja Asiakkaan allekirjoittamalla pyynnöllä, joka rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee henkilö, jolla on siihen oikeus (tiedon tallentanut terveydenhuollon ammattihenkilö tai rekisteristä vastaava henkilö). Virheellinen tieto yliviivataan / siirretään taustatiedostoon siten, että sekä virheellinen, että korjattu tieto on myöhemmin löydettävissä. Asiakkaan tiedostossa näkyvät vain korjatut tiedot. Tiedon korjaamispyyntö käsitellään 7 vrk:n kuluessa, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön kirjaamisesta.


Tietojen säilytysaika


Asiakasrekisteriin kirjattuja henkilötietoja säilytetään laissa määritelty aika (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista).

Uutiskirjerekisterin (jos käytössä) tietoja säilytetään siihen asti, että henkilö lopettaa uutiskirjeen tilauksen.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Henkilötietolain 30§ mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Yhteystiedot (ei hoitojaksoihin liittyviä potilastietoja) voivat näkyä myös Tmi Marjo Sirénin kirjanpitäjälle laskutustietojen yhteydessä.

Tmi Marjo Sirén seuraa nettisivujensa kävijämääriä Google Analytics -ohjelmalla. Ohjelma käyttää seuraamiseen käytetyn laitteen ip-osoitetta.